– Henry Chinaski –

Col. Copper

In Henry Chinaski

Col. Rustic brown

In Henry Chinaski

Col. Matt black

In Henry Chinaski

Col. Matt black (Frame) & Silver (Side-shield)

In Henry Chinaski

Col. Matt black (Frame) & Gold (Side-shield)

In Henry Chinaski

Col. Rustic silver

In Henry Chinaski

Col. Silver

In Henry Chinaski

Col. Tar black

In Henry Chinaski

Col. Matt gold

In Henry Chinaski

Col. Blue

In Henry Chinaski